Strona główna

O Katedrze

Skład osobowy

Konferencje

Dydaktyka

Koło naukowe

Galeria

Kontakt

           Katedra Budownictwa Wodnego została utworzona w 1947 r. Pierwszym kierownikiem Katedry był ówczesny rektor Szkoły Inżynierskiej, mgr inż. Ryszard Bagiński. W 1970 r. na bazie tej katedry powstał Instytut Inżynierii Wodnej, który przejął dydaktykę i badania naukowe prowadzone w Katedrze. W 1994 r. zlikwidowano Instytut i utworzono Katedrę Inżynierii Środowiska Wodnego. Do historycznej nazwy „Katedra Budownictwa Wodnego” powrócono 1 marca 2002 r.

           Profil dydaktyczno-badawczy obejmował zagadnienia związane z inżynierią wodną i sanitarną (oraz geotechniką w ramach Instytutu). Były to kierunki dyplomowania, badania naukowe i wdrożeniowe, dotyczące głównie Odry jako drogi wodnej na odcinku granicznym i ujściowym, warunków przepływu tzw. wielkich wód w rzekach, gospodarki wodnej na dopływach Odry oraz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych i podziemnych.

           Dużą pomoc w badaniach terenowych zapewniali studenci z Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, które po latach reaktywowano w 2007 r.

           Na początku lat sześćdziesiątych rozpoczęto prowadzenie badań do prac doktorskich w Laboratorium Wodnym (stopniowo wyposażanym w modele dydaktyczne) przy ul. Łokietka.

           Dydaktyka w Katedrze to obecnie około 4 tys. godzin zajęć z ponad 30 przedmiotów prowadzonych na kierunkach Budownictwo oraz Inżynieria Środowiska z zakresu inżynierii wodnej i zagadnień pokrewnych, w tym m.in.: mechanika płynów, hydrologia, gospodarka wodna, budownictwo wodne, budownictwo morskie, elektrownie wodne, regulacja stosunków wodnych, budowle piętrzące, drogi wodne i porty, geodezja oraz seminaria i prace dyplomowe.

           Aktualne zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Katedry obejmują szereg zagadnień o charakterze badań podstawowych i stosowanych związanych z szeroko pojętą problematyką wody będącą elementem środowiska naturalnego i jednocześnie jednym z podstawowych zasobów naturalnych. Głównymi nurtami tych badań są: hydraulika i hydrologia koryt otwartych, w tym modelowanie matematyczne przepływów wód w sieciach i pojedynczych korytach rzecznych z uwzględnieniem oddziaływania wiatru oraz analiza zjawisk zachodzących w cofkowych strefach ujść rzecznych, badania ruchu rumowiska w korytach aluwialnych, hydrotechnika śródlądowa i morska, wykorzystanie transportowe dolnej Odry oraz gospodarka wodna Odry i jej dorzecza

O Katedrze

KATEDRA BUDOWNICTWA WODNEGO

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE